You are here: Projekt PEA / Cel projektu
English
Eesti
Lietuvių
Suomi
Deutsch
Polski
Latviešu
Thursday, 19.04.2018

Project management


atene KOM
Julia Külß

Transnational Communications
Georgenstr. 24
10117 Berlin
Fon +49 30.6098990-0
Fax +49 30.6098990-99

www.atenekom.eu

Cel projektu

Głównym celem PEA jest wspieranie rozwoju reginalnego poprzez zmniejszenie kosztów związanych z energią (oszacowanie zużycia energii, wykorzystanie istniejących potencjałów oszczędności energii, znalezienie i określenie nowych sposobów oszczędzania energii), co stanowi wartość dodaną opartą na nowych łańcuchach wartości i zrównoważonych innowacjach technologicznych.

Opracowane i wdrożone mają być strategie energetyczne, które pozytywnie wpłyną na sytuację gospodarczą regionów. Dla niektórych z partnerów nasze strategie będą prowadzić do powstania regionów samowystarczalnych energetycznie.

Już opracowane rozwiązania zostaną zebrane, będą wymieniane, i tłumaczone w celu ich użyteczności dla wszystkich regionów partnerskich i jednostek zainteresowanych, również tych spoza projektu.

Zostaną opracowane moduły szkoleniowe dla pracowników związanych z energią, użytkowników i decydentów w celu tworzenia, pogłębiania i poszerzania bazy wiedzy. Umożliwi to dalsze samodzielne opracowanie strategii i środków. Wiele jednostek jest zaangażowanych w procesy energetyczne na poziomie regionalnym: obok gmin mogą to być dostarczyciele energii, operatorzy elektrowni i oczywiście konsumenci. Jednostki te muszą zostać zaangażowane w prace w ramach PEA, w celu pomyślnego ukierunkowania i stworzenia nowych profili regionów energetycznych. Musi zostać stworzona sieć współpracy pomiędzy gminami i regionami z jednej strony oraz innymi jednostkami, jak np. dostarczycielami energii, z drugiej, w celu wspierania międzysektorowego interaktywnego rozwoju. Podejmując takie działania, możliwe jest wzięcie pod uwagę wszystkich istotnych aspektów, przy rozwoju koncepcji i produktów związanych z alternatywnym wykorzystaniem energii i rozwojem regionalnym. Aby zapewnić pomyślność prac nad problemami związanymi z energią i klimatem, odgórna strategia polityczna nie jest wystarczająca. Dlatego właśnie PEA ma na celu zawiązanie współpracy pomiędzy różnymi szczeblami politycznymi (lokalnym, regionalnym, państwowym i międzynarodowym) z jednej strony i jednostkami z prywatnego sektora energetycznego (dostarczyciele energii, ale również inne przedsiębiorstwa, należące np. do przemysłu samochodowego itp.). Regiony i gminy, ich doświadczenia i strategie powinny być traktowane - zwłaszcza na wyższych szczeblach politycznych - jako ważne źródło twórczych rozwiązań i podejść w zakresie kwestii związanych z energią.