You are here: PEA - Public Energy Alternatives / Projekti eesmärk
English
Eesti
Lietuvių
Suomi
Deutsch
Polski
Latviešu
Friday, 20.04.2018

Project management


atene KOM
Julia Külß

Transnational Communications
Georgenstr. 24
10117 Berlin
Fon +49 30.6098990-0
Fax +49 30.6098990-99

www.atenekom.eu

Projekti eesmärk

PEA-projekti peamine eesmärk on edendada regionaalset arengut energiaga seotud kulutuste vähendamise kaudu (energiakasutuse hindamine, olemasolevate energiasäästupotentsiaalide kasutamine, uute energiasäästumeetmete leidmine ja määratlemine), lisaväärtusena uute väärtusahelate loomine ning jätkusuutlikud tehnoloogilised uuendused.

Töötatakse välja energiastrateegiad, mis mõjutavad piirkondade majanduslikku olukorda positiivselt. Mõnede meie partnerite jaoks on energiastrateegiad teeviitadeks uute energeetiliselt efektiivsete piirkondade loomisel.

Juba välja arendatud lahenduste kohta kogutakse info kokku, vahetatakse seda ning tõlgitakse, et need oleks kasulikud kõigi partnerpiirkondade jaoks ja enamgi.

Luuakse koolitusmoodulid energeetikaga seotud personalile, energiakasutajatele ja otsustajatele, et luua, süvendada ja parendada teadlikkust. Tänu sellele ollakse hiljem võimelised ise looma vajalikke strateegiaid ja mõõdikuid.

Energiaga seotud protsessidesse kaasatakse palju kohaliku taseme näidiseid: omavalitsuste kõrval võivad need olla energiatootjad, tehaste operaatorid ning loomulikult tarbijad. Need näidiseksemplarid peavad olema kaasatud PEA töösse, et oleks võimalik edukalt ümber orienteeruda ja luua uusi energiaregioone. Omavalitsuste ja regioonide, samuti näidislahenduste (näiteks energiatootjad) vahel luuakse võrgustik – et edendada sektoritevahelist interaktiivset arengut. Selliselt töötades on võimalik defineerida kõik vajalikud aspektid uute alternatiivenergia ideede ja toodete ning piirkondade arendamisel.

Et kindlustada edukas töö energia ja kliimaga seotud tegevustes, pole poliitilised “ülevalt alla” lähetatud strateegiad piisavad. Seetõttu ühendab PEA oma töös ühelt poolt erinevad poliitilised tasandid (kohalik, regionaalne, rahvuslik ja rahvusvaheline) ning teisalt näited eraenergiasektorist (energiatootjad, samuti kas või näiteks autotööstusettevõtted jne).

Piirkondade ning omavalitsuste ja nende kogemuste ning strateegiatega peaks arvestama, eriti kõrgematel poliitilistel tasanditel, kuna need on olulised loovate lahenduste allikad ja lähenemised energiaga seotud ettevõtmistes.